Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelurile competitive „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”,  aferente Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“, Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusive promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“.

Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte vor fi comunicate la o data ulterioara față de data publicării prezentului Ghid al Solicitantului – Condiții Specifice, prin publicarea unui corrigendum la prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice cu cel putin 10 zile inainte de data si ora prevazute pentru deschiderea sistemului informatic MySMIS2021.