Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare.

Pentru 50 de ani, FSE a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre UE.

Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenţiilor FSE este de a susţine statele membre să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale.

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în perioada următoare, care sunt prezentate în cele ce urmează:

FSE finanţează următoarele priorităţi:

  • Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinerilor;
  • Creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii;
  • Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate.

În acelaşi timp, în regiunile mai puţin dezvoltate care se înscriu sub obiectivul convergenţă, FSE va susţine:

  • Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunăătăţirea sistemelor de educaţie şi formare;
  • Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice, la nivel naţional, regional sau local.

Temele orizontale ale FSE 

Parteneriatul. În vederea obţinerii unui impact sporit al rezultatelor sale, FSE susţine aplicarea principiului parteneriatului între toţi actorii socio- economici relevanţi implicaţi, începând cu perioada de programare ş continuând cu implementarea şi evaluarea modului de folosire a sprijinului financiar al Uniunii Europene.

Acţiuni inovative şi iniţiative transnaţionale. Începând cu principiile promovate în cadrul iniţiativei comunitare EQUAL 2000-2006, FSE susţine includerea acţiunilor inovative şi a iniţiativelor transnaţionale printre acţiunile care vor fi finanţate prin programele operaţionale. Aceste operaţiuni vor permite colaborarea între autorităţile publice, partenerii sociali, reprezentanţii societăţii civile, cu scopul de a promova schimbul de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane.

Şanse egale. Promovarea egalităţii de şanse constituie o prioritate a actualei perioade de programare.

Documente