Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului – condiții specifice „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi”, aferent Programului Educație și Ocupare 2021-2027,  P08 – „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic“, Obiectivul specific: ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“.