Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest, instituție publică,  vă invită să participați la  procedura de achiziție având ca obiect închirierea, în Municipiul Timișoara,  unui imobil cu destinația de sediu pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest.

COD CPV: 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

Data limită de depunere a ofertelor: 22 Februarie 2024, ora 12.00

Locul de depunere a ofertelor: Registratura Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest – Piata Consiliul Europei, nr. 2A, etaj 6,  Timisoara, jud. Timis.

Procedura de atribuire aplicată: Norme interne privind atribuirea contractului de închiriere spațiu.

Valoarea estimată a contractului:  10.045.148,00 lei fara TVA.

Locul prestării serviciilor:  Municipiul Timișoara

Documentația de atribuire: disponibilă pe pagina web a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – http://www.oirvest.ro/ secțiunea Noutăți și anunțuri.

Detalii suplimentare legate de acest proiect se pot obține la sediul instituției din Piata Consiliul Europei, nr. 2A, etaj 6, Timisoara, jud. Timis, sau pe site-ul www.oirvest.ro secțiunea „Noutăți si anunțuri”.

Nume persoană de contact: Mihai Vladu

Telefon: 0256 – 293 686, 0755 – 110 777

E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro; achizitii@oirposdru-vest.ro

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 si Program Incluziune și Demnitate Socială în cadrul Proiectului cu titlu “ Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Vest pentru asigurarea spatiului de birouri in perioada 2024-2029”, cod SMIS PIDS/109/PIDS_P11/AT/AT/PIDS_A56_C/308890 si PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C/308925.