Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică ghidul solicitantului  „COMUNITĂȚI DE SENIORI“ –  Prioritate: P06. Servicii de suport pentru persoane vârstnice, Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) și Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+).

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 10.08.2023, ora 16.00, până în data de 11.12.2023, ora 16.00.

UPDATERăspunsurile la propunerile și observațiile formulate în cadrul procesului de consultare publică aferent Ghidului solicitantului condiții specifice „Comunități de seniori”